REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ PATUDESIGN.PL


O NAS

Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.patudesign.pl (dalej jako: „Strona”) jest Katarzyna Ruakow-Raczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patu design Katarzyna Rudakow-Raczyńska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Czaple 279, 80-298 Czaple, NIP 9570877986, REGON 222009360, adres poczty elektronicznej: biuro@patudesign.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 727623655 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)

(dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszej Strony. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Szybki kontakt z nami:

 • mail: biuro@patudesign.pl
 • telefon: +48 727623655 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Czaple 279, 80-298 Czaple

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma charakter informacyjny, umożliwia zapoznanie się z produktami lub usługami Właściciela Strony oraz kontakt z nim m.in. poprzez złożenie zapytania ofertowego za pomocą podanego na stronie adresu e-mail. Na Stronie dostępny może być także newsletter, którego przedmiotem będzie informowanie o działaniach Właściciela Strony, aktualnościach i nowych produktach i usługach Właściciela Strony. Prawem właściwym dla Strony oraz niniejszego regulaminu i zawieranych na jego podstawie umów jest prawo polskie.

Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in., że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania ofertowego skierowanego do Właściciela Strony oraz dopiero po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębną umową sprzedaży lub odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez Właściciela Strony, które zostaną udostępnione przez niego.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych i obowiązki ustawowe Właściciela).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge;
 • Dowolna rozdzielczość ekranu (Strona jest responsywna).
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Można w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

Wszelkie informacje i dane przesyłane przez użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje obraźliwe i naruszające bezprawnie renomę Właściciela bądź też takie, które mogą wprowadzić w błąd Właściciela lub inne osoby. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Strony Internetowej do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby każdy użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

W razie jakichkolwiek problemów, reklamacji lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony na przykład korzystając z poniższych sposobów:

 • mail: biuro@patudesign.pl
 • telefon: +48 727623655 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Czaple 279, 80-298 Czaple

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

ODESŁANIA

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności tam ustaloną. Niniejszy regulamin dotyczy tylko niniejszej Strony.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • mail: biuro@patudesign.pl
 • telefon: +48 727623655 (opłata za połączenie jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług)
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: Czaple 279, 80-298 Czaple