POLITYKA COOKIES


Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


W niniejszej polityce prywatności znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Korzystanie ze strony internetowej www.patudesign.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności. Określa ona zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.patudesign.pl. Administratorem strony i danych osobowych jest Katarzyna Rudakow, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Patu design Katarzyna Rudakow, NIP: PL 9570877986, zwana dalej Administratorem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@patudesign.pl.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.patudesign.pl nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy tez rozwój Strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
 1. w celu kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w sprawach związanych z realizacją usługi - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 2. w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Tobą umowy ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. w celu prowadzenia ewidencji i rozliczeń, oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. w celach archiwalnych oraz analitycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 5. w celu wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 6. w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zapewnienia ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 7. w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora danych, związanych z zarządzaniem kontaktem z Tobą, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 8. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 9. w celu badania satysfakcji klientów co jest prawnie uzasadnionych interesem Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 10. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 11. w celu rozpatrzenia reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane:
 1. do momentu odwołania udzielonej zgody czy żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie, albo do momentu osiągnięcia celu przetwarzania - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 2. przez okres realizacji umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń, wynikających lub związanych z zawarciem umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 3. do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa (cele archiwalne, podatkowe, rachunkowe),
 4. do czasu dezaktualizacji danych lub utraty przydatności – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach analitycznych itp.

V. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom: pracownikom zajmujących się obsługą kadrowo-płacową, księgowemu lub biuru rachunkowemu, kancelarii prawnej, firmie obsługującej wysyłkę sms-ów, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu, ubezpieczycielowi, kontrahentom i klientom, którzy otrzymają Twoje dane w zakresie niezbędnym do umożliwienia kontrahentom i klientom komunikacji z Tobą, innym podmiotom, z którymi lub na których rzecz realizujemy usługi w zakresie, w jakim jest to konieczne, i z którymi współpracujemy, serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi systemu do zarządzania firmą. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych podmiotom prywatnym i publicznym na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie do Państw trzecich

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską (tak jak ma to miejsce np. w przypadku Google),
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebook dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców usług, dostępnych na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Meta Platforms Ireland Limited: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Usługi oferowane przez Google oraz Meta dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy jednak zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu zapoznania się z aktualną informacją w zakresie ochrony danych osobowych.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO.

IX. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do zawarcia umowy, do wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, zwrotu środków pieniężnych, wystawienia faktury lub rozliczenia podatkowego. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

X. Profilowanie

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

3. Polityka prywatności – META (FACEBOOK, INSTAGRAM)

Administratorem Twoich danych osobowych na stronie fanpage Facebook’a oraz konta na Instagramie o nazwie Patu design (dalej zwana Fanpage) jest Katarzyna Rudakow.

Twoje dane osobowe, podawane na stronach Fanpage, będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania Fanpage, komunikowania się z Tobą, wchodzenia w interakcje, kierowania do Ciebie treści marketingowych i tworzenia społeczności Fanpage.

Podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dobrowolnie decydujesz się na polubienie/obserwowanie Fanpage. Zasady panujące na Fanpage są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook/Instagram wynikają z regulaminów Facebooka/Instagrama.

W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się jednak wówczas wyświetlać żadne treści związane ze stroną Fanpage.

Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook/Instagram i na warunkach zawartych w ich regulaminach.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. pozostawienie komentarza, oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu własnych produktów lub usług albo obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook/Instagram, współpracującym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obsługującym Fanpage Administratora, np. serwisowi IT, jeśli dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook/ Instagram.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka/Instagrama.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO.

Opublikowano w dniu: 21.05.2018

Data ostatniej aktualizacji: 01.02.2022